REGULAMIN DO POBRANIA W PDF pdf

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na rok 2018

"Elektryk" w Europie - międzynarodowe praktyki szansą na rozwój młodego człowieka realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt "Elektryk" w Europie - międzynarodowe praktyki szansą na rozwój młodego człowieka (zwany dalej „Projektem”) jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków programu POWER.
 2. Projekt zakłada udział 24 uczniów III klasy o specjalności technik informatyk oraz technik elektronik, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe staże zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii w roku 2018.
 3. Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka.
 4. Projekt realizowany jest od 01.09.2017 do 31.08.2019.

§ 2

Uczestnicy projektu

 1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:
 • być uczniem szkoły;
 • uczęszczać do III klasy o specjalności technik informatyk lub technik elektronik.
 • zadeklarować gotowość do udziału w całym projekcie, obejmującym również fazę przygotowawczą (szkoleniową), poprzedzającą wyjazd oraz ewaluacyjną (włącznie
  z ewaluacją odbywającą się po powrocie z wyjazdu).

§ 3

Cel i założenia projektu

1. Głównym celem projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego przez wprowadzenie europejskiego planu rozwoju szkoły poprzez mobilność uczniów i nauczycieli organizując staże dla 24 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach, oraz 24 staże w firmach z Irlandii Północnej. Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów technikum.

 1. Cele szczegółowe projektu:

- rozwój kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w międzynarodowym zespole, poznanie innych metod zarządzania oraz nowych programów i sprzętów wykorzystywanych w ich pracy,

- zwiększenie świadomości i potrzeby nauki przez całe życie - lifelong learning (poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy naukę języka angielskiego),

- wzrost motywacji do nauki języków obcych jako szansy na zaistnienie na rynku pracy,

- wzrost poziomu świadomości międzykulturowej oraz tolerancji,

- uatrakcyjnienie oferty praktyk zawodowych,

- poprawa jakości i skuteczności edukacji,

- rozpoczęcie współpracy międzynarodowej.

 1. Oczekiwanymi rezultatami jest osiągnięcie założonych celów w projekcie. Przede wszystkim wielkokierunkowy rozwój uczniów szkoły (rozwój zawodowy, językowy, społeczny) oraz poprzez pozytywny wpływ na uczestników projektu oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych także rozwój szkoły.

§ 4

Zakres i organizacja wsparcia

 1. W ramach Projektu uczestnicy będą mogli odbyć czterotygodniowe staże zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii w terminie 26.02.2018r. - 23.03.2018r. (+ 2 dni na podróż).
 2. Uczestnicy biorący udział w projekcie będą partycypować w czterech typach szkoleń i kursów przygotowawczych:

I Szkolenie językowe:

- Szkolenie z języka angielskiego (30h) - m. in. słownictwo branżowe, konwersacje w celu pozbycia się bariery komunikacyjne w obcym języku (wszystkie grupy)

- Szkolenie język. włoskiego (20h) - grupa wybierająca się do Włoch zostanie objęta dodatkowo kursem włoskim (zakres: podstawowe zwroty, zwroty z zakresu jak dojechać, zakupy, itp.)

II Przygotowanie kulturowe (25h, w tym 5h spotkania z obcokrajowcami)

III Przygotowanie pedagogiczne grupowe (6h)

IV Indywidualne konsultacje z pedagogiem (0,5h lekcyjnej dla każdego uczestnika)

Określone wielkości grup będą zawierały osoby z list rezerwowych, tak aby uczestnik z listy rezerwowej, mógł podjąć praktykę w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin. Zajęcia są obowiązkowe. Harmonogram zostanie przekazany Uczestnikom pozakończeniu rekrutacji i przed rozpoczęciem zajęć.
 2. W znalezieniu miejsca stażowego pośredniczyć będzie organizacje partnerskie:

a) Uniser z Włoch,

b) Intern Europe Ltd z Wielkiej Brytanii.

 1. Decyzja co do formy i miejsca odbycia stażu zostanie ustalona z Uczestnikami, uwzględniając ich preferencje oraz możliwości ich zrealizowania.
 2. W ramach Projektu Uczestnikom pokryte zostaną koszty przejazdu i zakwaterowania oraz uczestniczenia w programie kulturowym (tj. wizyty w muzeach, wycieczki do innych miast, itp.), oraz przygotowawczym (kurs językowy, pedagogiczny, kulturowy). Uczestnik będzie miał również zapewnione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia (w przypadku jeżeli nie ma możliwości uzyskania karty EKUZ). Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie i/lub ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia. Uczestnicy będą otrzymywać kieszonkowe co tydzień.
 3. Co najmniej raz w tygodniu odbywać się będą spotkania podsumowujące organizowane przez partnera w jego siedzibie, w trakcie których uczestnicy będą otrzymywali kieszonkowe i zdawali relacje z odbywanych praktyk. Dodatkowo uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do Internetu i możliwość stałego kontaktu z koordynatorem. Uczestnicy otrzymają pełne dane kontaktowe do partnera zagranicznego, mentorów, opiekunów praktyk, opiekunów z Polski, koordynatora oraz organizatorów. W trakcie pobytu za granicą uczestnicy będą mieli dostęp do całodobowego telefonu alarmowego – który będzie obsługiwany przez jednego z mentorów.

§ 5

Rekrutacja

 1. O udziale w projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.
 2. Punkty rekrutacyjne zostaną w ramach następujących kryteriów:

a) Średnia z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku – max. 300 pkt. (średnia mnożona przez 50)

b) Średnia z języka angielskiego – max. 120 pkt (średnia mnożona przez 20)

c) Ocena sytuacji życiowej ucznia - preferowanie młodzieży z mniejszymi szansami - 30 pkt.

d) Ocena zaangażowania w działalność szkoły, podejścia obywatelskiego ucznia - 30 pkt.

W przypadku pkt. c) i d) punkty będą przyznawać członkowie komisji rekrutacyjnej, każdy nauczyciel będzie dysponował równą pulą punktów.

 1. Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w stażu skutkuje umieszczeniem na liście kandydatów.
  1. Szczegółowy podział uczniów wg zawodów z klas III:

- technik informatyk (12 osób w 2018r.) -6 uczestników wyjedzie do Włoch oraz 6 do Wielkiej Brytanii.

- technik elektronik (12 osób w 2018r.) - 6 uczestników wyjedzie do Włoch oraz 6 do Wielkiej Brytanii.

Miejsca na listach kandydatów do projektu będą przyznawane wg największej liczby punktów rekrutacyjnych i one zostaną uczestnikami Projektu. Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listy rezerwowe. Miejsca na liście rezerwowej będzie zależne od uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

 1. Kandydaci z listy rezerwowej, niezależnie od kierunku nauczania trafiają na listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku braku chętnych lub rezygnacji uczestnika w trakcie przygotowywania do mobilności. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej.
 2. Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich kursach i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy projektu.
 3. Osoby odpowiedzialne za rekrutację uczestników projektu:
 • Ryszard Lisiak - kierownik kształcenia praktycznego (prowadzenie procesu rekrutacji),
 • Maria Różańska - nauczyciel informatyki,
 • Małgorzata Kaliszewska - Kubacka - pedagog,
 • Zbigniew Adamczak - dyrektor (zatwierdzenie list rankingowych na podstawie informacji przygotowanych przez zespół rekrutacyjny).
 1. Dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie internetowej Szkoły http://www.zse2.poznan.pl/ oraz w sekretariacie.
 2. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać w sekretariacie.
 3. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy;
 • regulamin uczestnictwa w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna prawnego).

12. Procedurę odwoławczą należy rozpocząć do 7 dni od podania wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

§ 6

Obowiązki uczestnika

 1. Uczestnikiem projektu zostaje osoba znajdująca się na podstawowej liście uczestnictwa (zgodnie z zasadami rekrutacji).
 2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy o Staż w Projekcie w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 • punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych
  w ramach Projektu;
 • aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć;
 • wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych;
 • bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie;
 • zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych;
 • podpisania całej dokumentacji projektowej w terminach umożliwiających poprawną realizację projektu;
 • wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym.
 1. Koordynator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.
 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń opiekunów oraz osób nadzorujących jego staż.
 3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do jak najlepszego realizowania programu stażu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania stażu oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania projektu.
 5. Za ewentualne szkody – zniszczenie sprzętu należącego do osób trzecich, lub będących własnością ośrodka noclegowego lub organizacji, w której będą realizowane staże odpowiedzialność materialną ponoszą w sposób solidarny opiekunowie prawni uczestnika (lub w przypadku uczniów pełnoletnich on sam).
 6. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, staż zostaje przerwany, auczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje (podst. prawna: Krajowy Program Zapobiegania Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży; Rada Ministrów z dnia 13.01.2004; procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży).
 7. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w projekcie.
 8. Opiekunowie prawni oświadczają, że uczeń, który jest uczestnikiem projektu, jest zdrowy w dniu wzięcia udziału w projekcie.

§ 7

Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału

 1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
 • naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu;
 • rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu;
 • nieuprawnionej nieobecności podczas stażu;
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
 2. Uczestnik, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych (np. poważna choroba).
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu czy organizacji stażu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub innych dokumentów.
 2. Podczas realizacji projektu szkoła może stosować odstępstwa od powyższego regulaminu, jeżeli realizacja przedmiotowych postanowień staje się niemożliwa lub wymaga tego skuteczna realizacja projektu.
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ………..

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję zawarte w nim warunki.

……………………………………………………………….                 …………………………………………………………….

Miejsce, data                                                                               Podpis Uczestnika

……………………………………………………………….               ……………………………………………………………….

Miejsce, data                                                                   Podpis opiekuna prawnego