UWAGA  GIMNAZJALISTO –  kilka niezbędnych informacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły!!!


Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacyjnym, które należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły w poniżej podanych terminach:


W dniach  14-30.05.2018 r.  w godz.  8:00 - 15:00

1.    „Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej” – wypełniony elektronicznie w systemie NABÓR 2018  https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ ,
wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz rodziców /opiekunów prawnych kandydata; Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2.     „Podanie i kwestionariusz osobowy kandydata/ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej” – do pobrania ze strony szkoły www.zse2.poznan.pl z zakładki Panel kandydata – wydrukowany, wypełniony i podpisany przez kandydata oraz  rodziców /opiekunów prawnych kandydata;


W dniach 22 i 25.06.2018 r.  w godz. 8:00 - 15:00,  oraz  w  dniu  23.06.2018 r. (sobota)  w godz.  08:00 - 12:00  –  dokumenty uzupełniające do wniosku o przyjęcie do szkoły:

1.    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
2.    oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
3.    3 zdjęcia legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data urodzenia);
4.    karta zdrowia ucznia (wydana w gimnazjum);
5.    orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie posiada);
6.    zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty;
7.    dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum;
________________________________________

Przyjęcie do szkoły:
1.    11.07.2018 r. godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2.    do 19.07.2018 r. godz. 12:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
3.    20.07.2018 r. godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;