UWAGA GIMNAZJALISTO kilka niezbędnych informacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły!!!

 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacyjnym, które należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoływ poniżej podanych terminach:

 

W dniach 14-30.05.2018 r. w godz. 8:00-15:00

 1. „Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej” – wypełniony elektronicznie w systemie NABÓR 2018 https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/,

wydrukowany i podpisany przez kandydata orazrodziców /opiekunów prawnych kandydata;Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 1. „Podanie i kwestionariusz osobowy kandydata/ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej” – do pobraniaze strony szkołyz zakładki Panel kandydata– wydrukowany, wypełniony i podpisany przez kandydata oraz rodziców /opiekunów prawnych kandydata;

W dniach 22 i 25.06.2018 r. w godz. 8:00-15:00, oraz w dniu 23.06.2018 r. (sobota) w godz. 08:00-12:00 – dokumenty uzupełniające do wniosku o przyjęcie do szkoły:

 1. lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 2. lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 3. 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data urodzenia);
 4. karta zdrowia ucznia (wydana w gimnazjum);
 5. zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty;
 6. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum;

Przyjęcie do szkoły:

 1. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. do 19.07.2018 r. godz. 12:00– potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 3. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;