wwwOgólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

wwwTechnik elektronik

wwwTechnik elektryk

wwwTechnik energetyk

wwwTechnik informatyk

wwwPrzykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych

wwwProcedury egzaminów zawodowych

wwwInformacje o wynikach egzaminu

Egzamin zawodowy to egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

  • Informacje dla Zdających

Części egzaminu

Część pisemna:

  •  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
  • czas 60 min.

Część praktyczna:

  • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
  • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

‐ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

‐ jakość rezultatu pośredniego,

‐ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

alertInformator o egzaminach w nowej formie