Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki na recenzję ulubionej książki

Regulamin konkursu literackiego na recenzję ulubionej książki „Polecam z bibliotecznej półki”

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu.

I. Cele konkursu:

 1. propagowanie czytelnictwa oraz literatury wśród młodzieży;
 2. popularyzowanie twórczości literackiej;
 3. pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej młodzieży;
 4. kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim;
 5. kształtowanie umiejętności redagowania recenzji.

II. Zasady Konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2.
 2. Prace konkursowe muszą spełniać kryteria formalne, które charakteryzują recenzję.
 3. Uczestnicy recenzują dowolną, wskazaną przez siebie książkę spoza kanonu lektur szkolnych.
 4. Format pracy: wydruk komputerowy, 1 strona A4, czcionka 12, New Roman Times. Praca opisana według wzoru: imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa; tytuł i autor recenzowanej książki.
 5. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 25 maja 2016 r.
 6. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze recenzje. Laureaci zostaną nagrodzeni nagrodami książkowymi według preferencji zwycięzców oraz bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego.
 7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 6 czerwca 2016 r.
 8. Wręczenie nagród nastąpi 24 czerwca 2016 r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.