UWAGA KANDYDACI i KANDYDATKI

NABÓR DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 2020/2021

https://nabor.pcss.pl/

Poniżej kolejne ważne terminy składania dokumentów w procesie rekrutacji

do szkołyponadpodstawowej.

W terminie od 31 lipca do 4 sierpnia obowiązkowo do szkoły pierwszego wyboru złóż poniższe dokumenty:

 1. Oryginał lub kopię Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 2. W tym terminie możesz również dokonać zmiany wniosku o przyjęcie, w tym dokonać zmiany szkół, do których kandydujesz

W sposobie dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru powyższych dokumentów pomogą Tobie informacje zamieszczone:

 1. na stronie naszej szkoły w zakładcePANEL KANDYDATA / HARMONOGRAM REKRUTACJI - „informacje o naborze”;
 2. na stronie POZNAŃ-NABÓR w linku https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty Zasady rekrutacji, Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego, Instrukcja elektronicznego składania świadectwa

TO WAŻNE !!!

PAMIĘTAJ !!!

W procesie rekrutacji bardzo ważne jest to, aby wszystkie niezbędne dokumenty dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w obowiązujących i nieprzekraczalnych terminach oraz w wyznaczony sposób! Dokumenty, które nie będą dostarczonedo szkoły w wyznaczonym terminie i sposobie nie biorą udziału w rekrutacji.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

imienny wykaz zdających znajduje się w szkole w gablocie zastępstw

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00

EGZAMINY POPRAWKOWE:

 • 24.08.2020r. /poniedziałek/ j. polski (14osób)
 • 24.08.2020r. /poniedziałek/ historia (1osoba)
 • 25.08.2020r. /wtorek/ j. angielski (21 osób)
 • 25.08.2020r. /wtorek/ elektrotechnika i elektronika pomiary elektryczne i elektroniczne (7 osób)
 • 26.08. 2020r. /środa/ matematyka (12 osób)
 • 26.08. 2020r. /środa/ fizyka (6 osób)
 • 27.08.2020r. /czwartek/ biologia (11osób)

Odbiór świadect wg. harmonogramu zamieszczonego poniżej i zgodnie z reżimem sanitarnym dnia 26.06 (piątek).

godz. 800  klasy: 1Pa, 1Pb, 1Pc, 1Pd, 1Pe
godz. 900  klasy: 1Ga, 1Gb, 1Gc, 1Gd, 1Ge, 1Gf
godz. 1000  klasy: 2A, 2B, 2C, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D

 

Prosimy o punktualne przybycie na podaną godzninę. W przypadku spóźnienia świedectwo będzie do odebrania w terminie późniejszym.

Maturzysto!!!


Procedury egzaminu maturalnego

Do pobrania: Pdocedury egzaminu maturalnego pdf

Egzamin ustny dla zdających, o których mowa w &11kb ust.1 "rozporządzenia 1905"

1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może  przystąpić (wyłącznie) absolwent, który:

a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

b) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Obowiązujące działania i terminy:

Absolwent: Miejsce składania Termin
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905) z danego przedmiotu, w której oświadcza o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną. - do dyrektora szkoły, którą ukończył i w której złożył deklarację maturalną,
- do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego złożył w komisji okręgowej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
do 25 maja 2020 r.
dodatkowo absolwent wymieniony w pkt 1a. dołącza obowiązkowo do załącznika 28_1905 dokumenty potwierdzające fakt wymagania przez uczelnie zagraniczną wyniku z egzaminu ustnego z danego przedmiotu. jak wyżej do 25 maja 2020 r.
składa bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli nie zrobił tego wcześniej i przystępuje do egzaminu w "starej" formule. jak wyżej do 29 maja 2020 r.

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania nauczycieli, pracowników i uczniów w szkole

 • Na teren szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa /uczeń, nauczycieli, pracownik szkoły/ bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Uczeń, nauczyciel oraz pracownik szkoły nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
 • Zachowane muszą być 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji,
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów z zachowaniem odległości,
 • W czasie konsultacji uczeń korzysta tylko i wyłącznie ze swoich przyborów i materiałów
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali pod warunkiem, że nikt do niego nie podchodzi
 • Po konsultacji z nauczycielem uczeń zobowiązany jest jak najszybciej opuścić budynek szkoły
 • Płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do szkoły

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i zeszkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

Przedstawiamy harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym.

Załączony dokument PDF zawiera wszystkie informacje.

Poniżej wycinek pierwszych egzaminów1 matura

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprezentować naszą Szkołę. Zachęcamy wszystkich ósmoklasistów, którzy wśród naszych zawodów znajdują swoją pasję i powołanie aby wstąpili w nasze szeregi.

https://www.facebook.com/zse2gites/videos/2750152671750769/

 

Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru świadectwa ukończenia kl. IV. Odbędzie się to dnia (piątek) 24.04.2020 w godzianch od 900 do 1100 z zachowaniem wszystkich wymaganych obostrzeń (maseczka, ilość osób w pomieszceniu, itp.). Odbiór świadectw jest możliwy tylko po rozliczeniu się z książek i kluczyka do szafki. Uczniowie, którzy nie mają potrzeby odbioru świadectw mogą to uczynić na koniec roku szkolnego (czerwiec).

Informujemy, że matury próbne odbędą się w dniach: 2 - 8 kwietnia 2020r. Więcej informacji można uzyskać ze strony https://cke.gov.pl/.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czym mierzy się dzisiaj świat, Polska, w obliczu jakiego wyzwania stanęliśmy, także jako lokalna społeczność Poznania i Wielkopolski. Dzisiaj odpowiedzialność i solidarność nabierają wyjątkowego znaczenia.
Dlatego apelujemy o zaangażowanie i wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, który został przemianowany na szpital zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoW-2.
Pieniądze można przekazywać bezpośrednio na konto szpitala:
58 1020 4027 0000 1302 1411 5358

Możliwość odbioru książek i zeszytów ze szkoły w czwartek 26.03 w godzinach od 9.30 do 11.00.